Vóór-Genesis l

LOEMA

PARANORMAAL


CONTACT met het
UNIVERSUM

opsporing(at)loema.nl

FB Loet van der GouwWelkom op de pagina "Vóór-Genesis I".


Op deze pagina vertel ik over het onstaan van de "mensachtige" in het Grote Universum.


"Grote Kracht".

680.000.000 jaar geleden onstond de mensachtige in het "Grote Universum".
Dat ontstaan was vrij eenvoudig. De omstandigheden waren op zeker moment geschikt om een "chemisch neuro-biologisch" proces te starten. Ondiep water, aansluitend een moeras en vast land en de juiste temperatuur.

Hier heb ik het dus over ons, de mens, wij zijn voortgekomen uit de "Grote Kracht", wij zijn dat dus zelf.
Deze periode noem ik het "Vóór-Genesis I". In mijn boek is dit het hoofdstuk: "God".

In de Bijbel komen we de uitspraak: "Uit stof zijt gij voortgekomen.......tot stof zult gij wederkeren" tegen. Mijn interpretatie: "Uit het onzichtbare weer terug naar het onzichtbare". In de tussenliggende periode zijn wij zichtbaar leven dat op chemisch neuro biologische wijze is ontstaan. Hieronder een aantal wetenschappelijke stellingen die dit staven.


Om te beginnen een uitspraak van Albert Einstein:
"Een atoom is een minuscuul EM-veldje met een eigen trillingswaarde/frequentie. De hele zichtbare en onzichtbare kosmos is één groot EM-veld". Ik heb het hier over het leven: atomen, moleculen, cellen, organen en lichamen.

Aansluitend daarop verklaarde Max Planck ooit: "Alle materie ontstaat en bestaat alleen bij de gratie van een kracht die de atoomdeeltjes in trilling brengt en ze in het minuscule zonnestelsel van het atoom bijeenhoudt".


Om een indruk te krijgen van de omvang van ons Universum het volgende.

Ons zonnestelsel bestaat uit de aarde met daar omheen een aantal planeten die samen rond de zon draaien en
bevindt zich in de melkweg welke weer onderdeel is van ongeveer 40 sterrenstelsels, in een sterrenwolk met 10.000 melkwegstelsels , Super cluster. Superclusters. Uit eigen informatie kan ik melden dat buiten de grens hiervan zich een nog veel groter Universum bevindt. Een Super Universum dus."In den beginnen schiep God den hemel en de aarde"

De eerste regel in het Bijbelse Genesis.
Dit behelst de periode van 680 miljoen jaar tot 287 duizend jaar geleden. Een ontzettend lange periode in één zin beschreven.

Uit die simpele woorden blijkt wat mij betreft dat niemand, maar dan ook niemand op deze planeet tijdens het schrijven van deze regel ook maar iets zinnigs kon vertellen over die periode. Gewoon omdat niemand wist hoe het zat en wat er nu eigenlijk precies was gebeurd tijdens het ontstaan van de eerste mensachtige zo lang geleden in het Universum.


Een stuk geschiedenis waarin ik beschrijf hoe de mensachtigen zich na hun ontstaan ontwikkeld hebben tot reizigers door het Universum.


Het was in die tijd, 680.000.000 jaar geleden, op een ver afgelegen planeet in het Super Universum dat er een wezen  via een moeras uit het water het vaste land op kroop. Door natuurlijke omstandigheden hadden onzichtbare deeltjes zich samengeklonterd tot zichtbare moleculen, leven. Dat klontje leven, een vrucht, is door de stroming in een ondiepe zee meegevoerd naar dat moeras, waar het zich heeft ingenesteld op een bed van blad en klei. Daar vond een chemisch neurobiologisch proces plaats. Een natuurverschijnsel dus.
Na ongeveer 14 maanden kwam dit 93 centimeter lange wezen in aanraking met zuurstof en begon te ademen in de meest zuivere lucht die je maar kunt bedenken.
Dit gebeurde uiteraard op meerdere plekken in dat moeras en zo ontstonden zowel vrouwelijke als mannelijke wezens die in staat waren zich voort te planten. Dat ging tientallen, honderd duizenden jaren door, waardoor de planeet zich vulde met leven dat zich ontwikkelde tot een intelligent volk. Mensachtige wezens, vrouwen met een gemiddelde lengte van 2,34 meter, voor mannen was dat 2,70 meter.
Huizen, bouwwerken, voertuigen, wegen, schepen, vaarwegen, vliegtuigen, luchtvaart, alles werd uitgevonden.
Door het hoge 'IQ' van deze wezens werd het technisch wetenschappelijke niveau zo hoog dat zij zelfs ruimtevaartuigen ontwikkelden waarmee zij het Universum konden verkennen.
Tegelijkertijd ontwikkelde zich naast liefde en geluk, hebzucht en daaruit voortvloeiende strijd, waardoor bij een vermogende groep wezens de behoefte groeide om die planeet te verlaten.
Dat gebeurde dan ook.
Er werd besloten om 9 ruimteschepen te ontwikkelen met plaats voor 30 reizigers ieder. Elk ruimteschip zou in een andere richting het Universum ingestuurd worden om te zoeken naar planeten waar leven, zoals zij dat kenden, kon worden voortgezet. Van ieder ras een man en een vrouw. Ook belangrijke diersoorten moesten mee.
Het moesten vanwege de omvang van de wezens behoorlijk grote ruimteschepen zijn. Huisvesting zoals verblijf- en slaapruimten, ziekenboeg, onderzoeks laboratoria, voorraadkamers voor voedsel en water, ruimten voor reserve onderdelen, extra vaar- en voertuigen om kanalen en wegen aan te leggen, enzovoort. Niemand wist waar zij terecht zouden komen en hoe lang de reis ging duren.

Het moment was aangebroken. De negen ruimteschepen vertrokken ieder van hun eigen platform.

Veel rook, vuur en lawaai.


Om nu voor eens en voor altijd duidelijk te maken dat in de Bijbel al soortgelijke activiteiten worden beschreven heb ik de volgende tekst uit Exodus 19, vers 17 tot en met 20 er bij gehaald:
'En Mozes leidde het volk Gode tegemoet, zij stonden onder aan de berg; en de gansche berg Sinaï rookte, omdat de Heere op denzelven nederkwam in vuur, en zijn rook ging op, als de rook van eenen oven; en de gansche berg beefde zeer. Toen het geluid der bazuin gaande was, en zeer sterk werd, sprak Mozes; en God antwoordde hem met ene stem.

Als de Heere nedergekomen was op den berg Sinaï, op de spits des bergs, zoo riep de Heere Mozes op de spits des bergs, en Mozes klom op.'


Dat we het maar even weten en nooit meer zullen vergeten.


Loet.